Warunki wynajmu

- Regulamin -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY
NAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

§ 1
DEFINICJE

 1. Wynajmujący – oznacza spółkę Rentur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 23, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305422, NIP: 9570995740, REGON: 22059213100000.

 2. Najemca – oznacza osobę zawierającą umowę najmu samochodu campingowego
  z Wynajmującym, zarówno w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (Przedsiębiorca), jak również w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument).

 3. samochód campingowy – oznacza zbiorczo każdy pojazd z przestrzenią mieszkalną będący w ofercie Wynajmującego, który stanowi przedmiot zawieranej Umowy, bez względu na markę producenta i model pojazdu.

 4. Strona internetowa – oznacza witrynę internetową Wynajmującego pod adresem: www.rentur.com.pl.

 5. Umowa najmu (zamiennie: Umowa) – oznacza umowę najmu samochodu campingowego.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Najmu Samochodu Campingowego (dalej zwane: „OWU”) określają zasady zawierania Umowy z Wynajmującym oraz warunki najmu samochodu campingowego, zasady korzystania z pojazdy, jak również tym uprawnienia
  i obowiązki Najemcy.

 2. Niniejsze OWU stanowią integralną część Umowy najmu, a podjęcie działań mających
  na celu zawarcie Umowy najmu ze Wynajmującym, stanowi równocześnie akceptację OWU przez Najemcę.

§ 3

PRZEDMIOT UMOWY I ZAWARCIE UMOWY

 1. Przedmiotem Umowy najmu jest wynajem samochodu campingowego, którego model oraz wyposażenie dodatkowe zostanie wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym.

 2. Wyboru konkretnego modelu oraz wyposażenia dodatkowego dokonuje Najemca spośród wskazanych na stronie internetowej, poprzez złożenie zamówienia
  za pośrednictwem formularza rezerwacji z tym, że zastrzega się możliwości czasowej niedostępności konkretnych konfiguracji.

 3. W razie wątpliwości informacje, katalogi, cenniki podane na stronie poczytuje się nie jako ofertę, a wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia Umowy.

 4. Wysłanie formularza rezerwacji jest potwierdzane poprzez zwrotną wiadomość e-mail.

 5. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji przekazane elektronicznie oznacza wpisanie osoby zgłaszającej się na listę zainteresowanych najmem i nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy, jak również nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń po stronie Najemcy.

 6. Niedostępność konkretnego modelu lub wyposażenia dodatkowego nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń po stronie Najemcy.

 7. Po przesłaniu formularza rezerwacji, Wynajmujący dokonuje weryfikacji poprawności wypełnienia zamówienia i możliwości jego realizacji.

 8. Zakończeniem procesu rezerwacji samochodu campingowego jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% ustalonego wynagrodzenia za najem. Opłatę rezerwacyjną należy uiścić na rachunek bankowy Wynajmującego w terminie 2 dni otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji.

 9. W przypadku pozytywnej weryfikacji rezerwacji, Wynajmujący przesyła w formie elektronicznej projekt Umowy uwzględniający informacje zawarte w formularzu zamówienia. Umowa zawierana jest w formie elektronicznej w ten sposób, że Najemca podpisuje przesłaną jako załącznik e-mail przygotowany przez Wynajmującego projekt Umowy, a następnie odsyła skan podpisanej Umowy lub też poprzez dokonanie przez Najemcę akceptacji przesłanej przez Wynajmującego Umowy najmu w treści zwrotnej wiadomości e-mail. Wzór Umowy niezawierający skonkretyzowanego przedmiotu Umowy (do uzupełnienia) stanowi Załącznik nr 1 niniejszych OWU. Dopuszcza się również zawarcie Umowy w inny sposób, na podstawie indywidualnie dokonanych ustaleń.

 10. Dopuszcza się możliwość bezpłatnej zmiany terminu rezerwacji na wniosek Najemcy. Przedstawienie wniosku nie jest równoznaczne z dokonaniem zmiany. Wynajmujący zobowiązuje się do rzetelnej oceny możliwości dokonania zmiany.

 11. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się odesłanie przez Najemcę podpisanej Umowy najmu oraz uiszczenie zaliczki w wysokości określonej w § 6 ust. 2 pkt. b OWU.

 12. W dniu zawarcia Umowy Najemca przedkłada do wglądu dwa aktualne dokumentów tożsamości ze zdjęciem, w tym prawo jazdy. W przypadku zawarcia Umowy na odległość wymagane jest przesłanie skanów niniejszych dokumentów, które to po weryfikacji tożsamości i posiadanych uprawnień są usuwane z systemu informatycznego Wynajmującego.

 13. W przypadku zawierania Umowy przez Przedsiębiorcę wymaga się przedłożenia wydruku z CEIDG lub KRS (w zależności od formy prowadzenia działalności), a także
  w razie konieczności przedstawienie pełnomocnictwa do zawarcia Umowy w imieniu podmiotu.

§ 4

UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA Z PRZEDMIOTU NAJMU

 1. Korzystanie z przedmiotu najmu rozpoczyna się z chwilą wskazaną w umowie najmu oraz przekazania samochodu campingowego Najemcy i podpisaniem przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego – stanowiącego załącznik do Umowy.

 2. Kierowcą samochodu campingowego może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do Umowy najmu, pod warunkiem posiadania uprawnień
  do kierowania pojazdami kategorii B.

 3. Najemca jest zobowiązany poinformować wskazaną przez siebie osobę mającą kierować pojazdem o treści obowiązków w tym zakresie. Najemca i wskazany kierowca ponoszą
  z tego tytułu odpowiedzialność solidarną.

 4. W dniu zawarcia Umowy najemca przedkłada do wglądu dwa aktualne dokumentów tożsamości ze zdjęciem, w tym prawo jazdy.

 5. W przypadku zawierania Umowy przez Przedsiębiorcę wymaga się przedłożenia wydruku z CEIDG lub KRS (w zależności od formy prowadzenia działalności), a także
  w razie konieczności przedstawienie pełnomocnictwa do zawarcia Umowy w imieniu podmiotu.

§ 5

UBEZPIECZENIE

 1. Samochody campingowe objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (dalej zwane: „OC”).

 2. Do Umowy najmu dołączone są Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC, szczegółowo opisujące procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy oraz kierowcy co do sposobu używania przedmiotu najmu oraz w razie powstania szkody. Najemca oraz drugi kierowca zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC.

 3. W przypadku naruszenia przez Najemcę lub drugiego kierowcę warunków ubezpieczenia, Najemca i drugi kierowca ponoszą solidarnie odpowiedzialność
  za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu a w szczególności za sytuacje, gdy w wyniku nie przestrzegania OWU ubezpieczyciel odmawia wypłaty ubezpieczenia bądź też zmniejsza wypłacane odszkodowanie.

 4. Potwierdzenie zawarcia umowy OC jest dołączane do dokumentów pojazdu.

§ 6

CZYNSZ

 1. Czynsz najmu przedmiotu najmu ustalany jest na podstawie aktualnego cennika w dniu zawarcia Umowy najmu, znajdującego się na stronie internetowej.

 2. Czynsz najmu jest płatny w następujący sposób:

 1. 30 % ustalonego czynszu – w formie opłaty rezerwacyjnej zgodnie z § 3 ust. 8;

 2. 1.000 zł zaliczki oraz 50 % pozostałego czynszu –14 dni przed dniem w którym strony ustaliły rozpoczęcie korzystania z przedmiotu najmu;

 3. pozostałe wynagrodzenie – 7 dni przed dniem w którym strony ustaliły rozpoczęcie korzystania z przedmiotu najmu.

 1. W razie opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia w zakresie wymienionym w ust. 2 pkt. b i c w zakreślonym terminie, Wynajmującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Najemcy zgodnie z § 10.

 2. Najpóźniej w dniu zawarcia rozpoczęcia najmu, Najemca wpłaci Wynajmującemu kwotę w wysokości 2.500 PLN stanowiącą kaucję na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego wynikających z Umowy najmu w stosunku do Najemcy i innych osób którym Najemca udostępnił przedmiot Umowy , w szczególności:

  1. w przypadku utraty, w tym również kradzieży, przedmiotu najmu lub też jego zniszczenia

  2. zgubienie kluczyków lub pilota do autoalarmu,

  3. zgubienie dowodu rejestracyjnego,

  4. uszkodzenie przedmiotu najmu,

  5. uszkodzenia wnętrza przedmiotu najmu, w tym zwłaszcza uszkodzenia tapicerki lub też znacznego zabrudzenia,

  6. kar umownych.

 1. Wynajmujący może wstrzymać się z wydaniem Najemcy przedmiotu najmu do czasu uiszczenia przez Najemcę kaucji.

 2. Kaucja jest zwracana Najemcy w terminie do 7 dni od dnia zwrotu samochodu, jednakże nie wcześniej niż przed spełnieniem przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy najmu, w tym zobowiązań, o których mowa w ust. 7.

 3. Czynsz najmu w pełnej wysokości przysługuje również w razie zwrotu przedmiotu najmu przez Najemcę przed upływem okresy najmu wskazanym w umowie, chyba
  że strony postanowią inaczej.

§ 7

PRZEKAZANIE I ZDANIE

 1. Maksymalny i minimalny okres najmu uzależniony jest od pory roku, w którym najem
  ma nastąpić. Wynajmujący oświadcza, iż:

  1. sezon wysoki stanowi okres od czerwca do września,

  2. sezon średni stanowią miesiące kwiecień, maj i październik,

  3. sezon niski stanowią pozostałe miesiące w roku.

 2. W sezonie wysokim przedmiot najmu może być oddany w najem na minimalny okres siedmiu dni, a dniem wydania i zwrotu przedmiotu najmu jest sobota. Przedmiot najmu musi być oddany do godziny 10:00, a jego wydanie musi nastąpić w godzinach 15:00-19:00.

 3. W przypadku zwłoki w wydaniu przedmiotu najmu przez Wynajmującego, zobowiązuje się on do natychmiastowego zwrotu Najemcy odpowiedniej części czynszu najmu.

 4. Dla sezonów średniego i niskiego minimalny okres najmu wynosi trzy dni, a dzień oraz godzina wydania i zwrotu przedmiotu najmu jest ustalana indywidualnie.

 5. Przed wydaniem przedmiotu najmu, Najemca jest zobowiązany przejść przeszkolenie
  w zakresie jego obsługi, jak również może wziąć udział w jeździe próbnej
  z udziałem osób wskazanych przez Wynajmującego.

 6. Wydanie i zwrot przedmiotu najmu będą stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

 7. Wynajmujący oddaje Najemcy przedmiot najmu sprawny technicznie i czysty
  zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, a także z pustymi zbiornikami wody brudnej oraz toalety chemicznej.

 8. Wszystkie materiały eksploatacyjne (poza paliwem, płynem do spryskiwaczy, płynem do chłodnicy) są dostarczane w czynszu najmu. Nie dotyczy to sytuacji w której w toku korzystania z przedmiotu najmu, Najemca zużyje w całości płyny eksploatacyjne (m. in. olej silnikowy) w które był zaopatrzony pojazd w chwili jego wydania. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, czy uszkodzeń Najemca winien zgłosić Wynajmującemu w chwili wydania przedmiotu najmu. Najemca nie może odmówić odbioru wydawanego mu przez Wynajmującego przedmiotu najmu z powodu stwierdzonych wad, które
  w żaden sposób nie mają wpływu na możliwość normalnego jego używania.

 1. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w dniu i do godziny oznaczonej
  w Umowie Najmu, w stanie w jakim pojazd został wydany tj. sprawny technicznie
  i czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, a także z opróżnionymi zbiornikami wody brudnej oraz toalety chemicznej.

 2. Miejscem zwrotu jest parking przy ul. Kartuskiej 385 B w Gdańsku, chyba że w Umowie Najmu postanowiono inaczej.

§ 8

USZKODZENIA, AWARIA TECHNICZNA, WYPADEK LUB KRADZIEŻ

 1. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli stanu technicznego pojazdu tak, aby zapewnić bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie samochodu.

 2. W przypadku awarii, wypadku, kradzieży albo też uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu, Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego, Ubezpieczyciela, a także – gdy jest to uzasadnione okolicznościami – policji, a następnie do podjęcia działań wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, jak również poleceń Ubezpieczyciela lub Wynajmującego.

 3. W przypadku opóźnienia w poinformowaniu Wynajmującego o awarii, wypadku lub uszkodzeniu, Najemca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami wynikającymi z tego opóźnienia.

 4. Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia w tym również rodzaj i rozmiar szkody. Protokół powypadkowy winien wskazywać nazwiska i adresy osób biorących udział w zdarzeniu oraz świadków i numery rejestracyjne pojazdów biorących udział
  w zdarzeniu. Protokół winien być podpisany przez wszystkich uczestników zdarzenia szkodowego.

 5. Gdy awaria, skutki wypadku lub uszkodzenie nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy oraz nie mogą potencjalnie wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego przedmiotu najmu, Najemca ma prawo kontynuować jazdę.

 6. W sytuacji gdy awaria przedmiotu najmu nie powstała z winy Najemcy lub osób za które ponosi odpowiedzialność, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu poniesionych
  i udokumentowanych kosztów usunięcia awarii.

 7. Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez uprzedniego poinformowania i uzyskania zgody Wynajmującego są bezwzględnie zabronione.

 8. W sytuacji, gdy w wyniku utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu kontynuowanie podróży nie jest możliwe, Wynajmujący nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów zakwaterowania i kosztów powrotu do miejsca zamieszkania.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego
    w związku z kierowaniem pojazdu, w razie gdy Ubezpieczyciel odmówi wypłaty pełnego odszkodowania, w szczególności zaś gdy powodem powstania szkody było naruszenie przepisów, jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

   2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku eksploatowania przedmiotu najmu niezgodnie z warunkami instrukcji, w tym zwłaszcza jego nieprawidłowego ładowania lub rozładowywania, a także za wszelkie szkody
    będące wynikiem zawinionego działania Najemcy.

   3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstały w okresie najmu, a których przyczyną było prowadzenie przedmiotu najmu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu.

   4. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas użytkowania przedmiotu najmu, w razie gdy Ubezpieczyciel tych szkód nie naprawi.

   5. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, mandaty, kary i grzywny które powstały w związku z używaniem przedmiotu najmu w okresie najmu, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący, chyba, że powstały one z winy Wynajmującego. Ponadto w przypadku wystawienia mandatu karnego, Najemca jest zobowiązany
    do wskazania osoby prowadzającej pojazdem oraz podjęcia wszelkich działań dla ustalenia sprawcy wykroczenia.

   6. Wynajmujący z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy najmu ponosi odpowiedzialność do wysokości dokonanych przez Najemcę wpłat i tylko wówczas, gdy nie wykonanie zobowiązań z Umowy najmu nastąpiło z jego strony z winy umyślnej.

   7. Najemca zobowiązuje się do:

  1. przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w którym użytkuje przedmiot najmu, Najemca nie może ponosić zarzutów z tytułu nieznajomości tych przepisów,

  2. użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem,

  3. nie prowadzenia przedmiotu najmu pod wpływem wszelkiego rodzaju środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości,

  4. nie brania udziału wypożyczonym przedmiotu najmu w zawodach i nie używania go na drogach i terenach nieutwardzonych, poza miejscami kempingowymi,

  5. nie przewożenia samochodem materiałów żrących, niebezpiecznych, brudzących lub innych mogących powodować zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek elementów wyposażenia przedmiotu najmu,

  6. nie przewożenia pojazdem przez granicę któregokolwiek kraju rzeczy, których przewożenie jest zabronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Wynajmujący może wyrazić zgodę na przewożenie przedmiotem najmu zwierząt
  wyłącznie na pisemny wniosek Najemcy.

 2. W przypadku gdy Najemcą jest więcej niż jeden podmiot, odpowiedzialność
  za zobowiązania wynikające z Umowy jest solidarna.

 3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy wyrządzone Wynajmującemu.

 4. Najemca odpowiada także jak za działania i zaniechania własne za wszelkie szkody wyrządzone przez wszystkich uczestników podróży oraz drugiego kierowcy, a także wszystkich innych osób, którym w trakcie trwania najmu, za swoją wiedzą udostępnił przedmiot najmu. Odpowiedzialność obejmuje szkody powstałe zarówno w trakcie poruszania się przedmiotem najmu, jak i też w trakcie jego postoju.

§ 10

OGRANICZENIA W KORZYSTANIA Z PRZEDMIOTU NAJMU

 1. Przedmiot najmu nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany
  do transportu rzeczy a w szczególności ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.

 2. Najemca nie ma prawa do oddania przedmiotu najmu w podnajem lub bezpłatne użyczenie jakimkolwiek osobom trzecim.

 3. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli stanu przedmiotu najmu i upewniania się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.

 4. Dozwolone jest jedynie poruszanie się przedmiotem najmu po terenie państw Unii Europejskiej oraz następujących państw Szwajcarii, Norwegii, Andory, Monaco, San Marino, Lichtenstein, Macedonii. Najemca ma obowiązek powstrzymać się od jazdy przedmiotem najmu po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami
  i zamieszkami.

 5. W przypadku konieczności pozostawienia samochodu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych lub widowiskowych (np. stadiony, hale widowiskowe, amfiteatry itp.) w czasie, gdy odbywają się na nich imprezy masowe, Najemca jest zobowiązany
  do pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym. Ogólne Warunki Ubezpieczenia szczegółowo określają pozostałe ograniczenia.

 6. W przedmiocie najmu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania na koszt Najemcy wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu w przedmiocie najmu na koszt Najemcy.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Wynajmujący może odstąpić od Umowy najmu w przypadku opóźnienia Najemcy
w uiszczeniu wynagrodzenia – stosowanie do § 6 ust. 3, w terminie 60 dni od dnia ustalonego jako termin płatności.

§ 12

KARY UMOWNE

 1. W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu w terminie o którym mowa
  w § 7 ust. 9. Najemca zapłaci na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 123 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

 2. W przypadku niewydania pojazdu w dniu oznaczonym w Umowie jako dzień zwrotu, Najemca zapłaci na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 2.000 zł.

 3. W razie niewykonanie obowiązków w zakresie doprowadzenia pojazdu do stanu sprzed rozpoczęcia najmu określonym w § 7 ust. 2 (w szczególności w zakresie opróżnienia zbiorników), Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 369 zł (300 PLN netto).

 4. W przypadku stwierdzenia korzystania z przedmiotu najmu na terenie innych krajów niż określonych w § 9 ust. 4, Najemca zapłaci na rzecz Wynajmującego karę umowną
  w kwocie 5.000 zł.

 5. W przypadku skorzystania przez Wynajmującego z prawa do odstąpienia od Umowy
  z przyczyn określonych w § 10, Najemca zapłaci karę umowną w wysokości równej opłacie rezerwacyjnej tj. w wysokości 30 % ustalonego czynszu.

 6. Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych określonych w OWU.

 7. Kary umowne podlegają kumulacji.

 8. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącania kwot naliczonych tytułem kar umownych z uiszczoną przez Najemcę kaucją.

§ 13
KLAUZULA SALWATORYJNA

 1. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień OWU było lub miało stać
  się nieważne, ważność całych OWU pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

 2. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 1, Strony zastąpią nieważne postanowienie innym, zgodnym w prawem postanowieniem, które
  w możliwie najwierniejszy sposób oddaje zamierzony przez Strony cel gospodarczy nieważnego postanowienia.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia wiążących na podstawie OWU postanowień, wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

 3. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.